دریافت(تعيين الگوي بهينه كشت زراعی شهرستان دزفول با استفاده از مدل برنامه ريزي موتاد و مدل تارگت موت)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 98 مقدمه بهره برداران كشاورزي مجريان اصلي برنامه های کشاورزی در سطح مزرعه بوده و ميزان پذيرش و استقبال آنها از سياست ها و برنامه هاي جديد ، نقش تعيين كننده اي در موفقيت اين برنامه ها دارد. زارعان در تصميم گيري براي كشت محتعيين الگوي بهينه كشت زراعی شهرستان دزفول با استفاده از مدل برنامه ريزي موتاد و مدل تارگت موتاد|30019383|cma35012592|سی ام
هم اکنون فایل با موضوع تعيين الگوي بهينه كشت زراعی شهرستان دزفول با استفاده از مدل برنامه ريزي موتاد و مدل تارگت موت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 98

مقدمهبهره برداران كشاورزي مجريان اصلي برنامه های کشاورزی در سطح مزرعه بوده و ميزان پذيرش و استقبال آنها از سياست ها و برنامه هاي جديد ، نقش تعيين كننده اي در موفقيت اين برنامه ها دارد. زارعان در تصميم گيري براي كشت محصولات به طور معمول به هدف هاي مختلفي چون حداكثر كردن درآمد خالص و حد اقل كردن هزينه نيروي كار، استفاده حد اكثر از نيروي كار خانوادگي، دستيابي به سطوح مشخصي از درآمد انتظاري براي تامين حداقل نياز ضروري خانواده خويش و باز پرداخت وام هاي كه اخذ كرده اند توجه مي كنند(سلطانی،1375). به دست آوردن تركيبي از محصولات كه بتواند بيشترين درآمد را از مصرف هزينه ثابتي نصیب زارع نماید و يا كمترين هزينه ايجاد يك در آمد ثابت را در برداشته باشد، اهميتويژه اي دارد. يكي از متداولترين ابزارهاي اقتصادي كشاورزي براي رسيدن به اين هدف استفاده از مدلهای برنامه ریزی ریاضی است (عبدشاهي، 1379). برنامه ريزي ریاضی علاوه برتعيين ميزان مطلوب متغيرهاي تقسيم ، مي تواند ارزش محصول نهايي يا قيمت سايه منابع مختلف را محاسبه كند . اضافه بر آن پارامترهايي از جمله قيمت محصولات ، هزينه تهيه هر واحد از نهاده ها ، ميزان محصولات و مقدار محدوديت هايي مختلف مي تواند بطور منظم تغيير داده شود و مجموعه اي از جواب هاي بهينه به وسيله برنامه ريزي خطي پارامتر يك براي شرايط مختلف ايجاد كند (همت فر، 1385). از طرفي برنامه ريزي سيستم هاي زراعي عمدتاً در شرايط عدم حتميت صورت مي گيرد و بهره برداران كشاورزي به دلايل مختلف از جمله نداشتن كنترل برعوامل چون ، آفات و امراض و وضعيت هاي بازارهاي عرضه و تقاضاي محصولات ، نهادها ، با ريسك روبرو هستند و به اين دليل كه اين اثر نتايج تصميمات را به شدت متاثر مي سازد، تصميم گيرندگان نمي توانند نسبت به آن بي تفاوت باشند. بنابراين ضروري است است تا هنگامي كه براي چنين سيستم هاي برنامه ريزي مي شود و ميزان ريسك مورد توجه قرار گيرد (آقاپور، 1384). دخالت دادن ريسك در برنامه ريزي كشاورزي با تعيين مجموعه كاراي برنامه هاي بهينه ، امكان انتخاب برنامه هاي مناسب با ويژگي هاي اقتصادي – اجتماعي بهره برداري را فراهم مي نماید. در برنامه ريزي خطي معمول براي تهيه برنامه بهينه مزرعه ، فرض براين است كه زارعان در برابر ريسك بي تفاوت اند و در بازار رقابت كامل هدفشان حداكثر سود مي باشد (ترکمانی، 1375). بنابراين لحاظ كردن ريسك در مدل هاي برنامه ريزي نظام هاي بهره برداري نه تنها به حذف انحرافات در نتايج كمك مي كند بلكه ابزارهاي نيز براي ارزيابي برخي از سياست هاي كه هدف آنها كاهش ريسك براي كشاورزان است را فراهم مي كند(آقاپور، 1384). از روشهای برنامه ریزی ریاضی که در آنها ریسک ناشی از فعالیتهای کشاورزی لحاظ می گردد مدلهای موتاد و تارگت موتاد است. در بالاترین ریسک ممکن نتایج مدلهای فوق با نتایج حاصل از برنامه ریزی خطی ساده یکسان خواهد بود. الگوهای برنامه ریزی توأم با مخاطره، تمایل به جایگزینی محصولات پربازده به جای محصولات کم بازده دارند(ترکمانی و کلایی، 1378). با به کار بردن برنامه ريزي ريسكيمی توان آثار ريسكي قيمت و عملكرد را بردر آمد كشاورزان خرده پا تعيين نموده و از این طریق امکان افزایش درآمد کشاورزان را بررسی نمود(آدسینا و همکاران، 2002).ضرورت تحقيقطراحي الگوي كشت به معناي تعيين سطوح زير كشت محصولات از اهميت خاصي برخوردار بوده و بايستي به نحوي انجام پذيرد كه علاوه بر استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود و قابل دسترسي ، بخشي از نيازهاي منطقه اي و ملي را نيز پاسخگو باشد . و در نهايت باعث افزايش توليدات كشاورزي شود و همچنين باعث اشتغال نيروي جوان و همچنين روستائيان در اين بخش گردد . و همچنين با توجه به تحصيل كرده هاي دانشگاهي در اين منطقه مي توان از دانش نوين آنها در جهت بالا بردن كشاورزي منطقه استفاده نمود .لذا جهت استفاده از اين بخش نياز مي باشد .1 بررسي پتانسيل ها ، محدوديت ها و نيازهاي بالفعل و بالقوه شناسايي گردد .2 پيشنهاد الگوهاي مناسب كشت به عنوان برنامه توليدات كشاورزي در شرايط توسعه مدنظر قرار گيرد .3 بررسي هايي اقتصادي براساس درآمدهاي حاصل از الگوهاي كشت متفاوت محاسبه گردد .4 برطرف نمودن مسائل اجتماعي جامعه و ايجاد رفاه و آسايش بيشتر براي كشاورزان و روستائيان مدنظر باشد .چنانكه مشاهده مي شود، پيشنهاد الگوي كشت مناسب يكي از مهمترين مباحث اين گونه مطالعات است. بدين ترتيب الگوهاي پيشنهادي به عنوان برنامه توليدات كشاورزي آينده در درجه اول بايستي برآيندي مناسب و قابل اجرا از تلقيق صحيح كليه پتانسيل ها ، محدوديت ها و نيازهاي منطقه مورد مطالعه باشد(سلطاني،1375).در دومين مرحله انتخاب روشي مناسب براي حل مسله مورد نظر با توجه به طبيعت آن انجام مي گيرد . كه در انتخاب روش مناسب بديهي است كه بايد به منابع موجود در محدوديت هاي مسله نيز توجه شود . در اكثر با بهره گيري از روشي انتخاب ، مناسب ترين پاسخ به بهترين الگو از ميان گزينه هاي مختلف ارائهمي گردد. پس لازم است در طراحي الگوهاي بهينه كشت ، ريسك و عدم حتميت ، به عنوان فاكتوري مهم وارد مدل شود تا نتايج واقع تري براساس ترجيحات مدير مزرعه به دست مي آيد .

پيشینه تحقيقهر چند كه قدمت مديريت مزرعه را بايستي با قدمت كشت و زرع و كشاورزي برابر دانست و ريشه هاي آن را در تمدن هاي اوليه جستجو كرد ، اما مطرح شدن ، دانش مديريت مزرعه را به عنوان يك دانش امروزي به سال 1852 باز مي گردد كه رشته مستقل به همين نام در دانشگاههاي آلمان افتتاح شد . اين رشته دانشگاهي در سال 1880 در امريكا در 1913 در انگلستان و در سالهاي پيش از جنگ جهاني اول در استراليا ايجاد گرديد .آقاپور (1384) تعيين الگوي بهينه كشت در شهرستان شوشتر در حالت وجود ريسك را با استفاده از دو مدل موتاد و تارگت موتاد نشان داد.نتایج مطالعه وی نشان می دهد که، الگوي كشت فعلي مطابق با معيارهاي اقتصادي چون مزيت نسبي نمي باشد. محقق معتقد است که استفاده از فارغ التحصيلان منطقه براي افزايش توان توليد، گامي مهم در جهت رشد و توسعه منطقه خواهد بود. محقق استفاده از ابزارهاي سياستي چون پرداخت يارانه به نهاده هاي توليد براي محصولات با درآمد انتظاري بالاتر به منظور ترغيب كشاورزان براي كشت اين نوع محصولات را توصیه می نماید. وی همچنین معتقد است که تقويت انگيزه زراعين منطقه با به كارگيري مزارع آزمايشي محصولات با درآمد انتظاري بالاتر از سوي سازمان جهاد كشاورزي، مي تواند عامل مهمي در جايگزيني اين محصولات به جاي الگوي كشت فعلي باشد.تركماني (1379) با توجه به اهميت درجه ريسك گريزي كشاورزان در تدوين سياستها و برنامه ريزيهاي بخش كشاورزي، به ويژه در انتخاب و پذيرش فن آوري ، روش هاي گوناگون براي اندازه گيري تمايل به ريسك ارائه شده است. بطور كلي روش هاي عمده تخمين گرايش يا تمايل بهره برداران به مخاطره را مي توان در سه گروه روش اقتصاد سنجي ، مدل برنامه ريزي توام با ريسك و روش هاي برآورد مصاحبه اي طبقه بندي كرد. روش هاي اقتصاد سنجي به طور كلي زمينه مناسبي را براي استفاده از مدلهاي ساختاري تقاضاي عوامل توليد و عرضه محصولات در مطالعات ريسكي فراهم آورده است . افزون بر آن – مدل هاي پيش گفته اثر نهاده هاي مختلف را بر ريسك توليد مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. با اين حال استفاده از مدل هاي ياد شده به دليل مشكلات مربوط به تعيين منابع و ماهيت مخاطرات محدود است و نياز به تامل و توسعه بيشتري دارد. بهره گيري از مدل هاي برنامه ريزي رياضي توام با ريسك براي تعيين برنامه مطلوب بهره برداران كشاورزي ، به دليل نبود قطعيت در فرايند توليد در بازاريابي محصولات كشاورزي بطور روز افزوني مورد استقبال پژوهشگران اين رشته قرار گرفته است .تحقيقاتي كه در زمينه ريسك در بخش كشاورزي توسط افرادي چون جون (1969) – ول كين (1973) راندمير (1990) انجام شد همگي مويد اين مسئله هستند كه برنامه ريزي براي واحدهاي زراعي بدون در نظر گرفتن مسئله ريسك و عدم حتميت نمي تواند چندان با واقعيت تطابق داشته باشد . بنابراين در تعيين الگوي بهينه زراعي استفاده از راه هاي كه مسائل ريسك را در تعيين الگوي بهينه وارد مي كنند بهترمي تواند شرايط با واقعيت تطبيق دهد .اسدپور و همكاران (1386) معتقدند در حال حاضر اكثر توليد كنندگان ، به مسائل اقتصادي توجه كمتري داشته و جريان توليد بر اساس احساس توليد كننده صورت مي گيرد ، نتايج آن تصادفي و همراه با عدم حتميت است نوع توليد اغلب بدون برنامه ريزي و بدون توجه به وضع بازار انتخاب مي شود (خادم آدم ، 1370).

مطالب دیگر:
📒فرق قيمت‌هاي جهاني با قيمت‌ها در جهان📒فرهنگ اسلامي وتعليمات ديني سال دوم راهنمايي📒فرهنگ📒فصاحت در نهج البلاغه📒فضائل وسيره فردي امام هادى📒فعالیت های نیکوکارانه 5 ص📒فلزات سنگین در کشاورزی و محیط زیست 6ص📒فلسفه عاشورا 14 ص📒فلسفه غيبت و امامان غایب📒فلش-43-ص📒فمنيسم و سياست 8 ص📒فن آوری و نگهداری محصولات📒فنون ديگري براي جمع آوري محصول Partial 12 ص📒فواید-ورزش-کردن-14-ص📒فوم پلاستیکی📒فهرست مخزن تانک هیدرولیک📒فهرست مطالب صنعت بیمه📒فیثاغورس📒فیلمنامه اعتماد 11 ص📒فيبر نوري 17 ص📒فيزيك و آموزش📒فيزيولوژي-ورزش-18-ص📒قارچهای سمی📒قارچهای وحشی📒قارچهای-خوراکی-40-ص